10buchholdtshelter1

‹ Return to Thelma Buchholdt Memorial Picnic Shelter

The Thelma Buccholdt Memorial Picnic Shleter.